CLOSE
CLOSE

Contoh Geguritan Bahasa Jawa Bertema Gotong Royong Ericktecno

You are browsing the search results for Contoh Geguritan Bahasa Jawa Bertema Gotong Royong Ericktecno

Relate Article

Menu

1. Serat Tripama menika anggitanipun …. a. Sri Mangkunagara IV. b. Sri Paku Buwana IV. c. R. Ng. Ranggawarsita. d. Sri Paku Alam VIII. 2. Serat Tripama dipunanggit ...